PoradyROLA I UPRAWNIENIA OSKARŻYCIELA POSIŁKOWEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM

 Na ogół w społeczeństwie panuje przeświadczenie, że jedynym oskarżycielem w postępowaniu karnym jest prokurator.

czytaj więcej...

ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

 Sąd w określonych ustawowo okolicznościach może, a czasami musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności.

czytaj więcej...

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

  Instytucja warunkowego umorzenia postępowania, która wywodzi się z kodeksu karnego (art. 66) pozwala w pewnych okolicznościach na uniknięcie kary pomimo ustalenia sprawstwa i winy oskarżonego. Warunkowe umorzenie postępowania karnego przez Sąd jest niezwykle korzystne dla oskarżonego, bowiem sprawa nie kończy się wyrokiem skazującym

czytaj więcej...

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

  Wznowienie postępowania karnego jest instytucją uregulowaną w przepisach z art. 540 – 548 kodeksu postępowania karnego, która obok kasacji, należy do nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnego orzeczenia Sądu.

czytaj więcej...

RODZAJE TESTAMENTÓW I SPOSOBY ICH SPORZĄDZANIA

 W niniejszym artykule postaram się Państwu przedstawić istotę testamentu, jego rodzaje oraz odpowiedzieć na pytanie czy możliwe jest podważenie testamentu.

czytaj więcej...

ZACHOWEK

  W niniejszym artykule postaram się Państwu przybliżyć najbardziej istotne kwestie dotyczące zachowku. Jest to instytucja wywodząca się z prawa spadkowego, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego.

czytaj więcej...

ROZSTRZYGNIĘCIE O ISTOTNYCH SPRAWACH DZIECKA

  W polskim prawie rodzinnym zasadą jest, że władza rodzicielka jest wykonywana przez obojga rodziców. Zgodnie z art. 97 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy rodzic, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, ma prawo i obowiązek ją wykonywać.

czytaj więcej...

EKSMISJA MAŁŻONKA LUB BYŁEGO MAŁŻONKA

  W pewnych sytuacjach małżonek może domagać się eksmisji drugiego małżonka lub byłego małżonka, co wynika m.in. z art. 58 §2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że konieczną przesłanką do eksmisji małżonka jest jego naganne zachowanie, które uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

czytaj więcej...

POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE

 Każdy z małżonków, który zmienił swoje rodowe nazwisko na skutek zawarcia małżeństwa, może po orzeczeniu rozwodu powrócić do swojego nazwiska. Co istotne w samym wyroku rozwodowym Sąd nie może podjąć rozstrzygnięć dotyczących nazwiska.

czytaj więcej...

POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

 Co do zasady obojgu rodzicom przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem do ukończenia przez nie 18. roku życia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których Sąd ogranicza albo nawet pozbawia władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców

czytaj więcej...

OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

 Co do zasady pełnia władzy rodzicielskiej przysługuje obojgu rodzicom aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem stanowi nie tylko prawo, ale również obowiązek wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka.

czytaj więcej...

POSTĘPOWANIE ROZWODOWE

  Postępowanie rozwodowe inicjuje się przez złożenie pozwu rozwodowego przez jednego z małżonków. Sądem właściwym przed którym toczyć się będzie to postępowanie jest Sąd Okręgowy, którego właściwość miejscowa obejmuje swoim zakresem ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.

czytaj więcej...

UREGULOWANIE KONTAKTÓW RODZICA Z DZIECKIEM

 
Potrzeba uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem występuje zazwyczaj w przypadku separacji faktycznej rodziców. Niezależnie od tego czy dziecko pochodzi z małżeństwa czy z poza, każdy z rodziców ma prawo wystąpić do Sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, co przewidują przepisy z art. 1131 §1 k. r. i o.

czytaj więcej...

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WOBEC DZIECI

  Obowiązek alimentacyjny może występować między różnymi członkami rodziny w różnej postaci i w różnym zakresie, wynika to wprost z art. 128 k.r. i o., gdzie wskazano, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, ponadto warto mieć na uwadze, że możliwe są też alimenty między współmałżonkami oraz byłymi współmałżonkami

czytaj więcej...

Nagranie dowodem w sprawie o rozwód.

W swojej praktyce adwokackiej bardzo często spotykam się z pytaniem: " czy dowód z nagrania rozmowy dokonany przez stronę postępowania o rozwód może być dowodem w sprawie?"

czytaj więcej...

Dozór elektroniczny

 Kolejnym zagadnieniem, które pragnie przybliżyć Państwu adw. Michał Białek z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie jest System Dozoru Elektronicznego (SDE) jako nieizolacyjny, efektywny i bezpieczny system wykonywania kary pozbawienia wolności.

czytaj więcej...

Cykliczne porady

W związku z chęcią podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa adwokat Michał Białek z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie cyklicznie przybliżać będzie Państwu przydatne na co dzień zagadnienia prawne.

czytaj więcej...


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]