ROZSTRZYGNIĘCIE O ISTOTNYCH SPRAWACH DZIECKA

Data publikacji: 2020-06-01

Sytuacja ta zmienia się w przypadku rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka, gdzie wymagane jest porozumienie między rodzicami, a sama decyzja musi być wynikiem obopólnej zgodnej decyzji. W praktyce nie zawsze rodzice dziecka są w stanie porozumieć się co do istotnych jego spraw, wówczas konieczna jest ingerencja Sądu, co wskazano w art. 97 §2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Orzecznictwo wypracowało pewien katalog spraw, który należy uznać za istotne i będzie to m.in. zmiana imienia lub nazwiska dziecka, zmiana jego miejsca pobytu, wybór przedszkola lub szkoły, zmiana obywatelstwa, zgoda na wyjazd za granicę, zgoda na wydanie paszportu, wybór sposobu leczenia, rozstrzygnięcie o kwestiach majątku dziecka etc. Istotne sprawy dziecka są takimi sprawami, dla których przyjęte rozstrzygnięcie będzie rzutować na jego dalsze losy. Na przykład jeśli rodzice dziecka nie są w stanie osiągnąć porozumienia co do wyboru szkoły dla dziecka, to jeden z rodziców może wystąpić z wnioskiem o rozstrzygnięcie tej bardzo ważnej kwestii przez Sąd opiekuńczy. Sądem do którego składa się wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka jest Sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek podlega opłacie stałej w kwocie 100 złotych. Należy podkreślić, że porozumienie między rodzicami co do istotnych spraw dziecka wymagane jest również w przypadku gdy jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską, ale jej ograniczenie nastąpiło z zachowaniem prawa do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, dopiero pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, daje drugiemu swobodę w samodzielnym decydowaniu o istotnych sprawach dziecka. Co istotne zarówno rodzice jak i Sąd powinni wziąć pod uwagę rozsądne życzenie dziecka, jeśli jego wiek i poziom rozwoju pozwala na podjęcie świadomej i uzasadnionej decyzji. Sąd wyda orzeczenie po wysłuchaniu obojga rodziców i przeanalizowaniu zaoferowanego materiału dowodowego. Sąd powinien umożliwić rodzicom polubowne załatwienie spornej kwestii i wypracowanie wspólnego stanowiska, dopiero wówczas gdy strony pozostaną w sporze Sąd wyda orzeczenie mając na uwadze przede wszystkim interes i dobro dziecka. W przywołanym przykładzie sporu co do wyboru szkoły dla dziecka, każda strona powinna przedstawić swoje argumenty przemawiające za wyborem konkretnej szkoły, może to być np. lepsza oferta danej placówki albo atrakcyjniejsze zajęcia dostosowane do zainteresowań i predyspozycji dziecka. Rodzic nie powinien utrudniać wykonywania władzy rodzicielskiej przez zaniechanie współpracy przy rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, w takiej sytuacji Sąd może wydać odpowiednie orzeczenie w przedmiocie ograniczenia lub podejmowania władzy rodzicielskiej.

powrót do wszystkich

Consensus facit legem.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]