EKSMISJA MAŁŻONKA LUB BYŁEGO MAŁŻONKA

Data publikacji: 2020-05-21

 Przykładami takich nagannych zachowań są m.in. alkoholizm, narkomania, przemoc fizyczna, znęcanie się nad pozostałymi domownikami etc. Zaznaczyć należy, że Sąd nie może w wyroku rozwodowym eksmitować małżonka z lokalu mieszkalnego jeśli stanowi on jego wyłączną własność (należy do jego majątku osobistego) lub mieszkanie to zostało mu przydzielone służbowo. Natomiast w pozostałych przypadkach niezależnie czy lokal mieszkalny stanowi współwłasność małżonków, czy też przysługuje im do niego inny tytuł prawny (najem, mieszkanie spółdzielcze, użyczenie), w toku postępowania rozwodowego Sąd po stwierdzeniu, że jeden z małżonków zachowuje się nagannie i uniemożliwia przez to wspólne zamieszkiwanie, w takiej sytuacji Sąd w wyroku rozwodowym nakaże eksmisje. Eksmisja na podstawie art. 58 §2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczy tylko małżonka, a co za tym idzie po wydaniu wyroku rozwodowego nie można żądać eksmisji byłego już małżonka na tej podstawie. Eksmisja małżonka jest możliwa także w postępowaniu o separację. Naganne zachowania małżonka należy odpowiednio wykazać, dlatego konieczne jest przedstawienie dowodów, które przedstawiają rażące zachowania. Co bardzo istotne sama eksmisja nie ma wpływu na wynik postępowania o podział majątku wspólnego małżonków.
Natomiast eksmisji byłego małżonka można żądać na podstawie innych przepisów - art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w takim przypadku konieczną przesłanką do eksmisji małżonka lub byłego małżonka jest stosowanie przez niego przemocy wobec innych domowników. Inną podstawą do eksmisji małżonka lub byłego małżonka jest art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, jednak w tym przypadku podstawa ta dotyczy tylko małżeństw, które są lokatorami w danym lokalu mieszkalnym, zatem nie przysługuje im do niego prawo własności. Pozew o eksmisję małżonka lub byłego małżonka podlega opłacie sądowej w wysokości 200 złotych, w tym przypadku również konieczne jest przedstawienie dowodów na naganne zachowania osoby, która ma zostać eksmitowana. Po złożeniu pozwu o eksmisję Sąd powinien przeprowadzić rozprawę w ciągu miesiąca od jego wniesienia. Sąd rozstrzyga czy eksmisja małżonka lub byłego małżonka jest w danym przypadku uzasadniona oraz rozstrzyga czy osobie eksmitowanej przyznać lokal socjalny. Lokal socjalny przysługuje w szczególności osobie niepełnosprawnej, osobie ubezwłasnowolnionej, osobie obłożnie chorej, emerytowi lub renciście oraz kobiecie w ciąży. Co istotne lokal socjalny nie zostanie przyznany osobie, która została eksmitowana na skutek znęcania się nad pozostałymi domownikami. Wyroków sądowych nakazujących opuszczenie lokalu mieszkalnego nie wykonuje sie w okresie od 1 listopada do 31 marca, chyba że osoba eksmitowana stosuje przemoc wobec innych domowników lub przysługuje jej inny lokal.

powrót do wszystkich

Consensus facit legem.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]