Cykliczne porady

Data publikacji: 2018-01-06

"W związku z chęcią podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa adwokat Michał Białek z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie cyklicznie przybliżać będzie Państwu przydatne na co dzień zagadnienia prawne.

Powszechnym problemem jest tzw. "niealimentacja", czyli niewypełnianie obowiązków alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych. Z pomocą wierzycielom alimentacyjnym przyszedł ustawodawca, który nowelizacją do kodeksu karnego z dnia 23.03.17r. zmienił brzmienie artykułu 209 k.k., w ten sposób że jego treść uregulował następująco :

  • § 1.) Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • § 1a.) Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • § 2.) Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
  • § 3.) Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.
  • § 4.) Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.
  • § 5.) Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Celem nowelizacji jest dobro dziecka, a konkretnie to, aby dziecko miało środki niezbędne do utrzymania. Ciekawym rozwiązaniem jest rozwiązanie pozwalające dłużnikowi alimentacyjnemu unikać sankcji karnej, jeżeli po wezwaniu przez prokuratora, pouczony o konsekwencjach niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego w całości uiści kwotę zaległości alimentacyjnej. W/w przepisy weszły w życie z dniem 31.05.2017r."

powrót do wszystkich

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]